Co je: péče řádného hospodáře?

09.01.2015 11:31

Péče řádného hospodáře - ve vztahu k SVJ a BD

Jedná se o odpovědnost statutárních orgánů - jejich povinnosti byly velmi obecně obsaženy už i v minulé právní úpravě. NOZ však jednoznačněji definuje odpovědnost statutárního orgánu, a to v ustanovení § 159 odst. 1 konkretizuje pojem řádného hospodáře, když řádný výkon funkce podmiňuje dvěma hlavními faktory –

a) nezbytnou loajalitou (pod kterou je také možné zahrnout např. povinnost mlčenlivosti, střet zájmu aj.)

b) potřebnými znalostmi a pečlivostí.