Hlasování per rollam

04.12.2014 13:45

Co je hlasování per rollam?

  • jedná se o možnost korespondenčního hlasování jednotlivými vlastníky jednotek - členy SVJ, které se používá pod označením hlasování per rollam
  • jedná se o hlasování mimo shromáždění - vlastník se tedy nemusí dostavit na shromáždění

Kdy jej lze použít?

  • jako nouzové řešení v případě, že nebude svolané shromáždění způsobilé se usnášet a osoba oprávněná k jeho svolání navrhne v písemně formě do 1 měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby touto formou hlasování vlastníci jednotek rozhodli o těch záležitostech, které měly být projednány na daném shromáždění
  • pokud tento způsob rozhodování budou připouštět stanovy (tedy v těch případech, kdy písemné hlasování bude považováno za pružnější, efektivnější, aniž by se vlastníci museli k takovémuto rozhodování scházet osobně

V této souvislosti však lze upozornit, že úprava takovéhoto korespondenčního hlasováni ve stanovách by měla i striktně zakotvit jeho podmínky a realizaci.