Lze použít hlasování per rollam?

03.01.2015 11:40

Hlasování per rollam

Dotaz z naší praxe:

Již po druhé se nám přihodilo, že se na schůzi dostavilo méně než 75% vlastníků a dle našich stanov ještě neupravených dle nového OZ, je potřebné ke schválení takovéto akce souhlas 75% z celkového počtu vlastníků. Lze využít v tomto případě metodu "per rollam ", protože drtivá většina členů s revitalizací, která byla prodiskutována, souhlasí. 

 

Odpověď:

Úpravou nového občanského zákoníku - ustanovení § 1210 obč. zákoníku a následující, aniž by tato úprava byla zanesena ve stávajících Stanovách se lze řídit pouze v případě neusnášeníschopnosti shromáždění. Jde o řešení pro případ, že shromáždění svolané k určité záležitosti nebude kvůli nízké účasti usnášeníschopné. 

 

Pokud bylo ale shromáždění usnášeníschopné, avšak jen se nedosáhlo potřebného počtu hlasů pro schválení, (nedosáhlo kvalifikované většiny stanovené jen pro některá rozhodnutí) nelze bohužel hlasování per rollam použít, pokud tuto možnost nemáte zanesenu ve stávajících Stanovách. 

 

Z vašeho dotazu však ale nevyplývá, jaké máte ve Stanovách kvorum pro usnášeníschopnost orgánu. Nejčastější kvorum pro usnášeníschopnost je nadpoloviční většina všech jeho členů. Pro zvlášť závažná rozhodnutí, mohou však Stanovy vyžadovat ještě vyšší kvorum. Pro konkrétnější odpověď bychom potřebovali nahlédnout do vašich stanov.