mesec.cz - Platby z pronájmů společných částí domu daníte sami coby vlastníci

15.03.2016 10:23

Patříte mezi majitele bytů nebo společenství vlastníků jednotek? Pokud se ve vašem SVJ komerčně pronajímají společné části domu nebo máte pronajaté reklamní plochy, musíte tento zisk zohlednit ve svém osobním daňovém přiznání vy jako majitel bytu a společných prostor.

Za tímto účelem vystavuje společenství jednotlivým vlastníkům potvrzení o zdanitelných příjmech, kde uvede výši příjmů připadajících na individuálního vlastníka dle spoluvlastnického podílu ke společným částem domu snížené o podíl na výdajích.

Stačí jen přijmout úroky či poplatky z prodlení od vlastníků za pozdní platbu zálohových plateb, nebo penále ze smluv s třetími stranami, plnění z pojistek nebo mít příjmy plynoucí z nakládání s vlastním majetkem společenství a povinnost podat daňové přiznání vznikne i danému SVJ, upozorňuje Kateřina Procházková z portálu www.pravnigramotnost.cz

 

zdroj: www.mesec.cz/aktuality/platby-z-pronajmu-spolecnych-casti-domu-danite-sami-coby-vlastnici/