novinky.cz - Čas pro podání přiznání k dani z nemovitosti se krátí

02.01.2015 16:57

Noví majitelé bytů, domů či pozemků musí nejpozději příští týden v pondělí podat přiznání k dani z nemovitých věcí, dříve z nemovitostí. Daňové přiznání musí podat jak noví vlastníci, kteří nemovitost nabyli v roce 2014, tak ti, kteří stav svého bydlení či parcely loni proměnili, například ve výměře nebo účelu.

Daň z nemovitosti se jako jediná platí na rok dopředu, ne zpětně, proto je nyní poplatníkem každý, kdo vlastnil nemovitosti k 1. lednu 2015.

KOMENTÁŘE DNE:
  Rozlučme se s jednotnou Ukrajinou - Situaci na Ukrajině komentuje Alex Švamberk Čtěte zde >>
  Jak se u nás bude zakazovat kouření - O protikuřáckém zákonu píše Jiří Pehe Čtěte zde >>

„Daňové přiznání k dani z nemovitosti je nutné podat do 31. ledna, letos díky víkendu do pondělí 2. února. Učinit tak musí každý, kdo v minulém roce nemovitost nabyl nebo změnil na své nemovitosti skutečnosti zásadní pro výpočet daně, například vybudoval přístavek nebo přeměnil pozemek v zasíťovanou stavební parcelu, rozvedl se nebo nabyl či prodal další nemovitost,“ upozornila daňová poradkyně ze společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.

Forma nabytí nemovitosti – koupě, dědictví nebo dar – nemá na daňovou povinnost vliv. Každý nový vlastník zapsaný na katastru v roce 2014 musí nyní do 2. února podat daňové přiznání tomu finančnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází. Nepřihlíží se tedy k adrese trvalého pobytu poplatníka.

Zaplatit se musí do začátku června

Daň vyměřenou finančním úřadem pak zaplatí bankovním převodem nebo složenkou nejpozději 1. června 2015 (zákonný termín 31. května letos připadá na neděli).

Jestliže nebyl zápis do katastru nemovitostí učiněn do 31. prosince 2014 a vlastnictví bude zpětně nabyto před 1. lednem 2015, je majitel povinen odevzdat daňové přiznání do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí. V tomto případě je daň, jejíž splatnost nastala před uplynutím lhůty pro podání přiznání, splatná v poslední den lhůty pro podání přiznání.

Kdo bydlí v družstevním bytě, nemusí si s přiznáním dělat žádné starosti, v takovém případě podává přiznání k dani z nemovitosti za všechny družstevní byty družstvo. „Stejně tak se daň nevztahuje na bývalé majitele nemovitosti, kteří ji vlastnili pouze několik měsíců minulého roku. Například pokud ji zdědili a následně prodali. Přiznání k dani z nemovitosti vždy podává ten, kdo nemovitost vlastní k 1. lednu – daň zaplatí na celý rok dopředu,“ uvedla Štarmanová. To se přitom týká všech, kterým byly v loňském roce převedeny družstevní byty do osobního vlastnictví. Ti už za splnění povinnosti podat přiznání odpovídají sami.

Kolik kdo zaplatí, závisí na typu nemovitosti a lokalitě, ve které se nachází. Výpočet daně se různí pro rodinný domek a pro ornou půdu, pro vesnici se stovkou obyvatel a pro velkoměsto.

„Daň se počítá pomocí sazby daně pro daný typ nemovitosti a dále se násobí koeficientem, který je daný podle zákona počtem obyvatel. Koeficient si však může obec stanovit vyšší vyhláškou. Například v Praze podle vyhlášky platí koeficient 5.

Za otálení hrozí pokuta

Stejně jako u všech daňových přiznání je možné s podáním otálet ještě pět pracovních dnů po nejzazším termínu, aniž by poplatníkovi byla vyměřena pokuta. Poté už následuje sankce 0,05 procenta stanovené daně za každý další den prodlení, nejvýše však pět procent vyměřené daně. Pokuty pod 200 korun se podle Štarmanové nepředepisují.

„Stejné pokuty mohou očekávat také poplatníci, kteří ve stejném termínu, tedy do 2. února 2015, nestihnou podat přiznání k silniční dani. To musí odevzdat všichni, kteří používají motorové vozidlo pro své podnikání,“ dodala poradkyně.

Sazba daně podle druhu stavby se vynásobí výměrou půdorysu stavby v m2, u bytu jeho výměrou podlahové plochy. Výsledná daň z nemovitosti vyjde dalším vynásobením s koeficientem velikosti obce. Specifické případy však mají různé formy výpočtů, například u domů se přičítá další koeficient podle počtu nadzemních podlaží, u domků se zahradou i pozemek apod.