Otázky a odpovědi

Do kdy je nutné změnit nebo upravit stanovy společenství vlastníků jednotek?

Lhůta pro změnu či úpravu stanov je 3 letá, počíná běžet momentem účinnosti Nového občanského zákoníku (NOZ platý od 1.1.2014) a společenství vlastníků musí změněné stanovy v této lhůtě doručit i příslušnému rejstříkovému soudu.

Neučiní-li tak, a to ani v přiměřené lhůtě, kterou mu poskytne příslušný rejstříkový soud, soud jej může zrušit. Likvidace společenství vlastníků je vyloučena, práva a povinnosti přecházejí dnem jeho zániku na vlastníky jednotek v poměru dle jejich podílu na společných prostorech domu (§ 1261 NOZ).

Důsledky zrušení společenství vlastníků mohou být pro jeho členy velice nepříjemně (zablokování převodu bytových jednotek, narušené fungování domu, přechod závazků na členy,).

Je nutné změnit název společenství vlastníků jednotek?

Název společenství vlastníků musí nově obsahovat slova “společenství vlastníků” - dle ZOVB mohl obsahovat pouze “Společenství”. V případě, že v původním názvu je uvedeno, že se jedná o společenství vlastníků - pak není nutné název měnit.

Nastává od 1. 1. 2014 změna u výkonu správy jednotek a společných prostor domu?

Společenství vlastníků jednotek podle Nového občanského zákoníku (NOZ) již nebude moci vykonávat správu jednotek a společných prostor domu, a to včetně jejich nájmu, které jsou v podílovém spoluvlastnictví všech jeho členů, neboť nejde o správu domu ve smyslu § 1194 odst. 1 NOZ; správu budou vykonávat v režimu klasického spoluvlastnictví všichni spoluvlastníci,

Kdy musí odejít pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek?

Nově (tzn. podle Nového občanského zákoníku) musí být pozvánka na shromáždení společenství vlastníků jednotek doručena vlastníkům nejméně 30 dnů před jeho konáním - až dosud platilo, že lhůta byla 15ti denní.

Novinky týkající se volby členů výboru nebo pověřeného vlastníka.

Dle Nového občanského zákoníku je ke zvolení členů výboru nebo pověřeného vlastníka zapotřebí většina hlasů přítomných vlastníků jednotek na shromaždění. Původně bylo potřeba získat nadpoloviční většina všech vlastníků.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyúčtování a zálohy SVJ

Předpis č. 67/2013 Sb.Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

01.01.2014 15:20
Aktuální verze SbCR-2013c031z0067 67 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů...