Otázky a odpovědi

Neexistující společenství vlastníků jednotek - velký problém pro kupujícího!

Hodláte-li tedy koupit byt či nebytový prostor do osobního vlastnictví. měli byste dopředu požadovat výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek. Pokud nebude zápis v rejstříku doložen, měli byste zkoumat, zda mělo SVJ v domě s vaší vytouženou jednotkou povinně vzniknout. K prověření této povinnosti bude zapotřebí informace o počtu jednotek v domě a počtu vlastníků.

Pokud zjistíte, že je v domě alespoň 5 jednotek ve vlastnictví alespoň tři různých vlastníků a pokud se nebude jednat o první převod jednotky, pak bude převod vaší jednotky do katastru nemovitostí zapsán až po doložení vzniku SVJ (neboli zápisu v rejstříku), a to můžet trvat měsíce, ne-li roky! Což vám například může způsobit výrazné komplikace s hypotékou.

 

Kupujícím tak lze jedině doporučit, aby výplatu kupní ceny vázali důsledně na zápis do katastru nemovitostí a aby si pro případ blokace zápisu vlastnického práva katastrem nemovitostí vymínili právo odstoupení od kupní smlouvy.

Co bude se stávajícími společensvími vlastníků jednotek - SVJ?

Přechodná ustanovení Nového občanského zákoníku vyžadují, aby existující společenství vlastníků jednotek do 3 let ode dne nabytí jeho účinnosti (tzn. od 1. 1. 2014) uvedly své zakladatelské dokumenty do souladu s Novým občanským zákoníkem a doručily je příslušnému rejstříku. V případě SVJ se bude jednat o přizpůsobení stanov nové právní úpravě. Vzhledem k tomu, že se okruh povinných náležitostí stanov oproti dnešnímu stavu podstatně rozšiřuje, budou muset prakticky všechna SVJ své stanovy uzpůsobit - zpracovat znovu a doručit je krajskému soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek. Do té doby veškerá ustanovení stanov, která budou odporovat donucujícím ustanovením nového občanského zákonku, pozbudou závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti. Nesplní-li SVJ tuto povinnost včas a dorbovolě, může soud vyzvat liknavá SVJ k nápravě a ve výzvě stanovit dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti, pokud ani poté SVJ nezjednají nápravu, může jim být uložena pořádková pokuta ze strany soudu, a to až do výše 100 000 Kč

Vzorové stanovy pro SVJ od 1. 1. 2014

Nový občanský zákoník stávající vzorové stanovy s účinností od 1. 1. 2014 ruší a s vydáním nových vzorových stanov nepočítá. Každé společenství vlastníků jednotek si musí nechat zpracovat nové své vlastní stanovy.

Následující postup je tento:

1/ Ke schválení stanov bude zapotřebí souhlas vlastníků všech jednotek, přičemž stanovy budou muset být sepsány formou notářského zápisu.

2/ Notářský zápis bude nově vyžadován i při každé změně stanov, což je zcela jistě nemilá novinka, která řadu schůzí shromáždění prodraží o výdaje notáři.

3/ Samotný vznik společenství vlastníků bude vázán až na zápis do veřejného rejstříku obdobně, jako je tomu dnes u obchodních společností.


 

Jaké jsou základní povinnosti SVJ?

Kalendář povinností společenství vlastníků jednotek (SVJ)

  • 1x ročně svolat shromáždění vlastníků
  • 1x ročně odsouhlasit účetní závěrku a hospodaření
  • 1x ročně předat vlastníkům vyúčtování služeb

Pravidelně zajistit platné revize:

  • 1x ročně požární,
  • 1x za 3 roky plyn,
  • 1x za 5 let elektro a hromosvody a další.

Jakými paragrafy je v NOZ upraveno bytové spoluvlastnictví?

Bytové  spoluvlastnictví je v NOZ upraveno v § 1158 – 1222, na společenství vlastníků se jako na právnickou osobu podpůrně vztahují ustanovení NOZ o spolku (§ 1221); z přechodných ustanovení se proto použijí nejen všeobecná (§ 3028 an.), ale i ta pro právnické osoby (§ 3041 an.NOZ).


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyúčtování a zálohy SVJ

Předpis č. 67/2013 Sb.Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

01.01.2014 15:20
Aktuální verze SbCR-2013c031z0067 67 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů...