Otázky a odpovědi

Neplacení příspěvků na správu domu a pozemku a záloh na plnění spojená s užíváním bytu (služby)

Základní povinností každého vlastníka jednotky je hradit (pravidelně, tedy včas a řádně) příspěvky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech, jakož i zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby). Pakliže tyto povinnosti vlastník jednotky neplní, může samozřejmě SVJ přistoupit k jejich soudnímu vymáhání. Vzhledem ke skutečnosti, že s vymáháním pohledávky jsou spojeny vícenáklady (předžalobní upomínky, poštovné hrazené za upomínání, apod), lze doporučit, aby SVJ v rámci svých Stanov zanesli i povinnost vlastníka – dlužníka tyto vícenáklady hradit.

Vlastník bytu či osoby s ním spolubydlící se chová hlučně, neuklízí, dělá nepořádek v domě….

Vlastník bytu by se měl zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiné vlastníky či osoby v jednotkách bydlící a omezoval by tak výkon jejich práv. Mezi jeho základní povinnosti musí náležet dodržování obecných principů soužití v domě. V souvislosti s touto problematikou lze doporučit všem Společenstvím vlastníků, aby věnovali pečlivou pozornost Pravidlům pro užívání společných částí domu, které mohou přímo podrobněji zakotvit do svých Stanov či aby vydali Domovní řád, kde tato pravidla budou řádně popsána. Eventuálně aby shromáždění rozhodlo svým usnesením o takovýchto pravidlech přímo.

V případě závadového chování vlastníka jednotky by standardně mělo příslušné SVJ vlastníka jednotky vyzvat k zanechání protiprávního jednání, k jeho nápravě a pro takovouto nápravu stanovit lhůtu. Po bezvýsledném uplynutí této lhůty bude společenství postupovat způsobem směřujícím k odstranění závadného stavu, přičemž všechny účelně vynaložené náklady s tím spojené budou uplatněny vůči tomuto vlastníkovi jednotky.

Vlastník bytu nechce být členem SVJ

Přestože jsou mezi vlastníky jednotek i tací, kteří nechtějí, ať již z jakéhokoli důvodu být členy společenství vlastníků, toto možné není. Členství ve společenství je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky a vzniká a zaniká spolu se vznikem a zánikem vlastnického práva k jednotce. Nad rámec uvedeného lze uvést, že by mělo být v zájmu každého z vlastníků jednotky se účastnit na všech záležitostech souvisejících se správou domu, což skutečně lze realizovat právě formou rozhodování na shromáždění vlastníků jednotek.

Neochota vlastníků účastnit se shromáždění vlastníků jednotek
Je možné se nechat zastoupit zástupcem na základě plné moci v rámci shromáždění vlastníků jednotek?

Takováto otázka je kladena velmi často, a to hlavně v souvislosti s přípravou shromáždění vlastníků u již vzniklých společenství vlastníků jednotek, ale i u SVJ, která jsou těsně před jejich založením.

Vzhledem usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23.5.2012, sp. Zn. 29 Cdo 3399/2010  je možné zastupování vlastníka na shromáždění vlastníků na základě plné moci, avšak pouze za podmínky, pakliže toto  povolují stanovy společenství.

Bude tedy třeba, aby každé SVJ, pakliže tuto možnost nemá zanesenu do svých Stanov, tak učinila či s touto možností počítala při tvorbě stanov za účelem založení nového SVJ.

V této souvislosti lze ještě upozornit na ustanovení nového občanského zákoníku, které pro schválení stanov u společenství, které se zakládá schválením stanov, vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek (vyjma založení společenství prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě). Nemohou-li se vlastníci jednotek takovéhoto shromáždění v rámci kterého budou schvalovány stanovy osobně účastnit, musí být plné moci sepsány formou notářského zápisu.

Co je hlasování per rollam?

Nový občanský zákoník konečně zakotvil v úpravě bytového spoluvlastnictví možnost korespondenčního hlasování jednotlivými vlastníky jednotek, které se používá pod označením hlasování per rollam.  Takovéto hlasování přinese řadě SVJ značnou úlevu, neboť se jedná o hlasování mimo shromáždění. 

Nová právní úprava obsažená v občanském zákoníku týkající se Společenství vlastníků  upravuje dva případy, ve kterých bude možno využít korespondenčního hlasování. První vyplývá přímo ze zákona (tzv. nouzové řešení v případě, že nebude svolané shromáždění způsobilé se usnášet a osoba oprávněná k jeho svolání navrhne v písemně formě do 1 měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby touto formou hlasování vlastníci jednotek rozhodli o těch záležitostech, které měly být projednány na daném shromáždění) a ve druhém případě, kdy tento způsob rozhodování budou připouštět stanovy (tedy v těch případech, kdy písemné hlasování bude považováno za pružnější, efektivnější, aniž by se vlastníci museli k takovémuto rozhodování scházet osobně). V této souvislosti však lze upozornit, že úprava takovéhoto korespondenčního hlasování ve stanovách by měla i striktně zakotvit jeho podmínky a realizaci.


<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Vyúčtování a zálohy SVJ

Předpis č. 67/2013 Sb.Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

01.01.2014 15:20
Aktuální verze SbCR-2013c031z0067 67 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů...