Stanovy spol. s. r. o. a akciových společností

Zákon o obchodních korporacích výslovně stanoví, že ujednání společenských smluv, které jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona, jsou od počátku roku 2014 neplatné.

 

Nejpozději k 30. červnu 2014 musí změnit své zakladatelské listiny nebo stanovy všechny firmy podnikají v České republice. Pokud tak neučiní, hrozí jim v krajním případě až riziko zrušení a následná likvidace.

 

Přizpůsobením zakladatelských smluv/stanov se rozumí:

  1. přepracování společenských smluv 
  2. schválení nového znění společenské smlouvy všemi společníky na řádně svolané a usnášeníschopné valné hromadě
  3. vyhotovení notářského zápisu
  4. a jejich publikace ve sbírce listin

 

Pomůžeme vám:

  • Zašleme vám stanovy/zakladatelské listiny vaší společnosti přepracované pro novou právní úpravu
  • Pracujeme se stanovami, které od vás obdržíme, nebo s těmi, které jsou veřejně dostupné
  • Doplníme do nich ustanovení, která si vyžádáte
  • Současné stanovy/zakladatelské listiny nám zašlete na info@pravnigramotnost.cz, nebo si je na základě vaší objednávky získáme ze sbírky listin
  • Poskytneme vám právní garanci souladu nového znění vašich stanov/zakladatelských listin se ZOK
  • Součástí přepracování stanov je i související právní poradenství. Poskytneme vám související informace a odpovědi na vaše dotazy - týká se našich klientů.

DOPORUČUJEME:

včas rozhodnout, zda veškeré vztahy ve společnosti raději nepodřídit režimu ZOK. Tedy zařídit si opt-in. 

Společnost je po rozhodnutí podřídit se ZOK jako celku vázána čistě jeho obsahem a neriskuje konflikt s minulou právní úpravou. Zákon dává možnost, aby se společnosti podřídily tomuto zákonu vlastním rozhodnutím, ovšem musí tak učinit un block, nelze přijmout pouze selektivním části!

Společnosti a družstva tak mají možnost buď v oblasti dispositivních norem setrvat v původních pravidlech nebo se podřídit zcela novému zákonu.

Opt-in

Zápis týkající se podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích je nutné učinit také dodatečně a doručit ho do obchodního rejstříku nejpozději do 31. 12. 2015.

Pozor! I v tomto případě je do 30. 6. 2014 nutné provést alespoň úpravu zakladatelských listin.

Ať už měníte zakladatelský dokument jakýmkoliv způsobem, pamatujte, že je nutné všechny změny přijmout formou notářského zápisu.

Pokud tedy nyní společnost přistoupí jen na úpravu zakladatelských listin a teprve poté se rozhodne o podřízení zákonu o obchodních korporacích, může se už nyní začít připravovat na dvojí vyřizování a dvojí poplatky.

Balíček služeb OPT-IN

kompletní příprava a zajištění všech právních souvisejících s rekodifikací, zajištění notáře, až po zapsání změn na obchodním rejstříku,

a to včetně povinného kolku v hodnotě 2.000 Kč

již za:

8.000 Kč právní služby

2.000 Kč kolek

5.000 Kč notář